RAPORT O STANIE DOSTĘPNOŚCI

Raport o stanie dostępności - dokument

Pobierz dokument PDF
Pobierz dokument PDF

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej z godnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dom Kultury w Rudzie Śląskiej – Bielszowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-11-02
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem dostępności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część elementów graficznych na stronie nie ma przypisanego opisu alternatywnego,
 • treści multimedialne (film) nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących,
 • możliwa jest częściowa obsługa serwisu przy pomocy samej klawiatury.

Wyłączenia

 • treści opublikowane przed dniem 23 września 2019 r. i niepoddawane od tego czasu przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo zmianie sposobu publikowania informacji,
 • treści będących w posiadaniu podmiotu publicznego, których dostosowanie do wymagań dostępności cyfrowej wymaga modyfikacji, do której ten podmiot publiczny nie jest uprawniony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-08
Data ostatniego przeglądu strony: 2024-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie analizy własnej podmiotu publicznego wspomaganej narzędziami automatycznymi.

Strona jest zgodna ze standardami W3C:

HTML 5,
WCAG 2.1. AA

Udogodnienia

Linki/odnośniki zamieszczone w treściach artykułów wyróżniają się od pozostałego tekstu kolorem lub kolorem i podkreśleniem.
Strona nie zawiera tabel traktowanych jako element konstrukcji wyglądu.
Na stronie zastosowano poprawny kontrast treści w stosunku do tła.
Strona posiada udogodnienie w postaci zmiany wersji kontrastowej oraz zwiększenia wielkości czcionki, posiadającej taką samą zawartość i funkcjonalność co wersja bez zwiększonego kontrastu i o czcionce normalnej wielkości.
Aktualnie trwają prace nad uzupełnieniem opisu treści multimedialnych/ grafik itp.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną
w tym zakresie jest Izabela Kurc, adres poczty elektronicznej: iza.kurc@dkrsl.pl, numer telefonu
32 240 21 25 wew. 102. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej lub jej elementu,
 • Wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądanie zapewnienie dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej, ul. Kokota 170, 41-711 Ruda Śląska

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Dla klientów dostępne są 2 wejścia do głównej części budynku oraz 2 wejścia do pomieszczeń,
w których działają sekcje i koła zainteresowań:

 • wejście do głównej części DK od parku oddzielającego budynek od ul. Kokota – na poziomie terenu, dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, szerokie dwuskrzydłowe drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające swobodne wejście, bez progu, dostęp do niskiego parteru,
  gdzie zlokalizowane są kasa oraz szatnia,
 • wejście do głównej części DK od parkingu z tyłu budynku – po kilku schodach, szerokie drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające swobodne wejście, dostęp do wysokiego parteru, na którym znajduje się sala widowiskowa z 3 wyjściami ewakuacyjnymi oraz toaleta dla niepełnosprawnych,
  wejście do pomieszczeń sekcji i kół zainteresowań od parkingu z tyłu budynku – po kilkunastu schodach, szerokie drzwi otwierane ręcznie, umożliwiające swobodne wejście,
 • wejście do pomieszczeń sekcji i kół zainteresowań od parkingu z boku budynku – po kilku schodach, wąskie drzwi otwierane ręcznie, za drzwiami kilka schodów prowadzących bezpośrednio do pomieszczeń.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

 1. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku korytarze i schody są odpowiednio szerokie, w częściach bocznych, w których znajdują się pomieszczenia sekcji i kół zainteresowań schody węższe, korytarze odpowiednio szerokie.

W budynku brak windy.

Na wysokim parterze budynku znajduje się toaleta przeznaczona dla osób niepełnosprawnych – dojście po kilku schodach.

 1. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W budynku nie zastosowano pochylni, dla osób poruszających się na wózkach istnieje możliwość pokonania schodów za pomocą schodołazu. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku zapewniona jest w sposób wizualny i głosowy (tablica informacyjna, pracownicy DK).

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

 1. Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych na parkingu z tyłu budynku, przy miejscach tych chodnik z krawężnikiem odpowiednio obniżone. Miejsca parkingowe są bezpłatne i odpowiednio oznakowane.

 1. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Warunkiem wejścia z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

 1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.