Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr 3/DK/2013 z dnia 1  września 2013 r.

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ ORAZ SPRZĘTU DOMU KULTURY

 § 1

Dom Kultury w Rudzie Śląskiej jest dostępny przez 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

Dom Kultury objęty jest następującymi systemami zabezpieczającymi :

– system sygnalizacji pożaru,

– system telewizji dozorowej,

– monitoring systemu alarmowego.

 § 2

WYNAJEM POMIESZCZEŃ

Wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Domu Kultury następuje wyłącznie na podstawie umowy wynajmu, stanowiącej załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr 3/DK/2013 z dnia 1 września 2013 r.

Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń oraz sprzętu Domu Kultury określa cennik stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej nr 3/DK/2013 z dnia 1 września 2013 r.

W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach, ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną, rozpoczętą godzinę.

W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w dniach ustalona w umowie stawka dzienna naliczana będzie za każdy rozpoczęty dzień, bez względu na czas używania pomieszczeń w danym dniu.

W przypadku wynajmu pomieszczenia na zabawy i imprezy okolicznościowe, które odbywają się na przełomie dwóch dni, obowiązuję stawka dobowa, tj. 24 godziny od godziny ustalonej umową (np. od godz. 9.00 pierwszego dnia do godz. 9.00 dnia następnego).

§ 3

PRAWA I OBOWIĄZKI NAJEMCY

1. Najemca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z zaplecza sanitarnego, parkingu, wywozu odpadów komunalnych ( powstałych w wyniku przeznaczenia wynajmu ).

2. Koszt wynajmu pomieszczeń Domu Kultury obejmuje zużycie energii elektrycznej oraz wody.

3. Najemca zobowiązany jest do :

– pozostawienia pomieszczeń, z których korzysta w czasie wynajmu (w szczególności sanitariatów), w stanie zastanym,

– przestrzeganie zakazu palenia tytoniu na terenie Domu Kultury,

– informowanie każdorazowo o zamiarze używania efektów, które mogą spowodować włączenie systemu sygnalizacji pożaru.

4. W przypadku stwierdzenia szkód lub braków w sprzęcie Domu Kultury, Najemca zostanie obciążony kosztami naprawy szkód lub uzupełnienia braków.

5.   W przypadku konieczności wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb na skutek zakłócenia   porządku wynikłego z winy uczestników imprezy, Najemca jest zobowiązany pokryć koszty interwencji, na podstawie wystawionej przez Dom Kultury refaktury.

    § 4

WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE DLA MŁODZIEŻY

Umowę wynajmu pomieszczeń na imprezy okolicznościowe dla młodzieży zawiera się z osobą pełnoletnią będącą prawnym opiekunem jednego z uczestników imprezy.

Opiekun zobowiązany jest do obecności podczas imprezy od jej rozpoczęcia do zakończenia.

 § 5

WYNAJEM SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

Nie wypożycza się sprzętu nagłaśniającego na zewnątrz Domu Kultury – wyjątek stanowią imprezy miejskie organizowane przez Urząd Miasta.