ZASADY UCZESTNICTWA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W SEKCJACH I ZESPOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/DK/2018

Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

z dnia 11 września 2018 roku.

ZASADY UCZESTNICTWA W SEKCJACH I ZESPOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 1. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Instruktora wspólnie

z Rodzicami, zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury.

 1. Udział w sekcjach jest częściowo odpłatny i zależy od rodzaju zajęć.
 2. Opłaty kształtują się następująco:
 • indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze , keyboardzie, pianinie, perkusji, indywidualne zajęcia wokalne 120,00 zł. miesięcznie,
 • indywidualne zajęcia gry na akordeonie – 80,00 zł. miesięcznie, udostępnienie akordeonu do nauki – 15 zł. miesięcznie,
 • zajęcia rytmiczne dla dzieci przedszkolnych – 50,00 zł. miesięcznie,
 • zajęcia plastyczne dla dzieci – 80,00 zł. miesięcznie,
 • warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych – 80,00 zł. miesięcznie
 • zajęcia grupowe ( teatralne, taneczne i inne) – 50,00 zł. miesięcznie,
 • klub rękodzieła artystycznego – zawieszony
 • inne zajęcia, kursy itp., na które DK udostępnia pomieszczenia ( kursy tańca, zajęcia gimnastyczne i inne zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych) – opłaty ustalane przez organizatorów zajęć-płatne u organizatora tych zajęć.
 • Jeżeli w zajęciach danej sekcji uczestniczy rodzeństwo, na pisemny wniosek

Rodzica ( Opiekuna ) złożony do Dyrektora DK, może zostać przyznana zniżka do 25% odpłatności za drugie i 50% za kolejne dzieci.

 • Jeżeli w zajęciach różnych sekcji uczestniczy rodzeństwo, wówczas zniżka udzielana jest jak wyżej i obejmuje zajęcia tańsze lub równopłatne.
 • W szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny, potwierdzonej zaświadczeniem z MOPS, na pisemną prośbę Rodzica ( Opiekuna ) Dyrektor DK może zastosować zniżkę do 50% odpłatności lub całkowicie zwolnić z opłat.
 • 50% odpłatności za wszystkie zajęcia organizowane przez DK przysługuje rodzinom posiadającym Rudzką Kartę Rodziny 3+.
 1. Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od pierwszego do ostatniego miesiąca zajęć włącznie.
 2. Ustalone stawki miesięczne są kwotami umownymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.
 3. Opłata zostanie zmniejszona do połowy w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe i zajęcia nie odbywają się ( w zależności od woli uczestników i instruktora) , nie zostaje zmniejszona w miesiącach, w których występują dni świąteczne wolne od pracy wypadające w dniach zaplanowanych zajęć.
 4. Opłata może zostać zmniejszona również w miesiącu czerwcu ze względu na kończący się rok szkolny ( uzgodnienia instruktorów z uczestnikami i opiekunami).
 5. Rodzice ( Opiekunowie ) zgłaszający dziecko na zajęcia w sekcjach przyjmują na siebie obowiązek :

a ) dopilnowania, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach,

b ) regulowania ustalonej kwoty do 10 dnia każdego miesiąca,

c ) zgłaszania co najmniej dzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście Instruktorowi

nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych,

 1. W przypadku potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim dłuższej nieobecności dziecka (powyżej 14 dni) w kolejnych zajęciach, dopuszcza się możliwość zmniejszenia opłaty za dany miesiąc. Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby do Dyrektora DK.

Nie dopuszcza się możliwości starania się o pomniejszenie opłaty po okresie

nieobecności.

 1. Obniżanie opłaty za zajęcia jest możliwe także w przypadku nieobecności Instruktora na zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie będzie możliwości odrobienia zajęć

w innym terminie.

 1. W przypadku nieuregulowania opłaty najdalej do 10 dnia każdego miesiąca Instruktor danej sekcji może skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.
 2. Instruktor – w przypadkach losowych ( np. choroba )- jest zobowiązany powiadomić uczestników zajęć o odwołaniu zajęć lub przesunięciu ich na inny termin.
 3. Biorąc po uwagę, że w Domu Kultury odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, które mogą zakłócać ustalony porządek zajęć, DK zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość przesunięcia zajęć na inny dzień. W takich sytuacjach każdorazowo uczestnicy będą powiadamiani przez Instruktora o zmianach na wcześniejszych zajęciach.
 4. Opłaty za udział w zajęciach sekcji pobierane będą w kasie DK w godzinach jej urzędowania lub przelewem na konto DK z dokładnym opisem (nazwisko, sekcja, miesiąc za który dokonywana jest wpłata). Nr konta dostępny jest na stronie internetowej DK.

UWAGA: W sekcjach, w których zajęcia odbywają się indywidualnie, DK dysponuje ograniczoną ilością miejsc. W związku z tym, pierwszeństwo w zapisach przysługuje dzieciom, które rozpoczęły naukę w latach ubiegłych.