ZASADY UCZESTNICTWA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W SEKCJACH I ZESPOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH

ZASADY UCZESTNICTWA DZIECI I MŁODZIEŻY W SEKCJACH DZIAŁAJĄCYCH PRZY DOMU KULTURY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH

 1. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Instruktora wspólnie

z Rodzicami, zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury.

 1. Udział w sekcjach jest częściowo odpłatny i zależy od rodzaju zajęć.

 2. Opłaty miesięczne kształtują się następująco:

  Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach- 120,00 zł.

  Indywidualna nauka śpiewu – 120,00 zł.

  Indywidualne zajęcia gry na akordeonie – 80,00 zł.

  Udostępnienie akordeonu do nauki – 15,00 zł.

  Zajęcia rytmiczne dla dzieci przedszkolnych – 50,00 zł.

  Zajęcia plastyczne dla dzieci – 80,00 zł.

  Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych -80,00 zł.

  Zajęcia grupowe (teatralne, taneczne i inne) – 50,00 zł.

  Klub rękodzieła artystycznego – 10,00 zł.

  Inne zajęcia, kursy itp., na które DK udostępnia bądź wynajmuje pomieszczenia

  płatne są bezpośrednio u organizatorów tych zajęć.

  1.1. Jeżeli jedna osoba uczestniczy w zajęciach dwóch i więcej sekcji, wówczas może zostać przyznana 25 % zniżka za drugie i kolejne zajęcia. Zniżka dotyczy zajęć tańszych lub równopłatnych.

  1.2. Jeżeli w zajęciach jednej lub różnych sekcji uczestniczy rodzeństwo, wówczas druga i kolejna osoba mogą skorzystać z 25 % zniżki. Zniżka dotyczy zajęć tańszych lub równopłatnych.

  1.3. Zniżki, o których mowa powyżej mogą być przyznane tylko na pisemny wniosek uczestnika (pełnoletniego) bądź rodzica, opiekuna, skierowany do Dyrektora DK.

  1.4. 50 % zniżka na wszystkie zajęcia organizowane przez DK przysługuje osobom posiadającym Rudzką Kartę Rodziny 3+ po jej okazaniu.”

 3. Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od pierwszego do ostatniego miesiąca zajęć włącznie.

 4. Ustalone stawki miesięczne są kwotami umownymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.

 5. Opłata zostanie zmniejszona do połowy w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe i zajęcia nie odbywają się ( w zależności od woli uczestników i instruktora) , nie zostaje zmniejszona w miesiącach, w których występują dni świąteczne wolne od pracy wypadające w dniach zaplanowanych zajęć.

 6. Opłata może zostać zmniejszona również w miesiącu czerwcu ze względu na kończący się rok szkolny ( uzgodnienie instruktorów z uczestnikami i opiekunami).

 7. Rodzice ( Opiekunowie ) zgłaszający dziecko na zajęcia w sekcjach przyjmują na siebie obowiązek :

a ) dopilnowania, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach,

b ) regulowania ustalonej kwoty do 10 dnia każdego miesiąca w kasie DK, lub przelewem na konto DK ING Bank Śląski oddział w Rudzie Śląskiej 02105013311000002288161223.

c ) zgłaszania co najmniej dzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście Instruktorowi

nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych.

 1. W przypadku potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim dłuższej nieobecności dziecka (powyżej 14 dni) w kolejnych zajęciach, dopuszcza się możliwość zmniejszenia opłaty za dany miesiąc. Warunkiem jest złożenie pisemnej prośby do Dyrektora DK.

Nie dopuszcza się możliwości starania się o pomniejszenie opłaty po okresie

nieobecności.

 1. Obniżanie opłaty za zajęcia jest możliwe także w przypadku nieobecności Instruktora na zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie będzie możliwości odrobienia zajęć

w innym terminie.

 1. W przypadku nieuregulowania opłaty najdalej na drugich zajęciach w danym miesiącu, Instruktor danej sekcji może skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.

 2. Instruktor – w przypadkach losowych ( np. choroba )- jest zobowiązany powiadomić uczestników zajęć o odwołaniu zajęć lub przesunięciu ich na inny termin.

 3. Biorąc po uwagę, że w Domu Kultury odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, które mogą zakłócać ustalony porządek zajęć, DK zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość przesunięcia zajęć na inny dzień. W takich sytuacjach każdorazowo uczestnicy będą powiadamiani przez Instruktora o zmianach na wcześniejszych zajęciach.

 4. Opłaty za udział w zajęciach sekcji pobierane będą w kasie DK w godzinach jej urzędowania lub przelewem na konto DK z dokładnym opisem ( nazwiska, sekcja, miesiąc za który dokonywana jest opłata)

UWAGA: W sekcjach, w których zajęcia odbywają się indywidualnie, DK dysponuje ograniczoną ilością miejsc. W związku z tym, pierwszeństwo w zapisach przysługuje dzieciom, które rozpoczęły naukę w latach ubiegłych.