ZASADY UCZESTNICTWA DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH W SEKCJACH I ZESPOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY

W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – BIELSZOWICACH

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/DK/2018

Dyrektora Domu Kultury w Rudzie Śląskiej

z dnia 11 września 2018 roku.

ZASADY UCZESTNICTWA W SEKCJACH I ZESPOŁACH DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

 1. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach ustalonych przez Instruktora wspólnie

z Rodzicami, zatwierdzonych przez Dyrektora Domu Kultury.

 1. Udział w sekcjach jest częściowo odpłatny i zależy od rodzaju zajęć.

 2. Opłaty kształtują się następująco:

 • Grupowe zajęcia nauki gry na instrumentach – 80,00 zł.

 • Indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach- 140,00 zł.

 • Indywidualna nauka śpiewu – 140,00 zł.

 • Grupowa nauka śpiewu – 80,00 zł.

 • Indywidualne zajęcia gry na akordeonie – 100,00 zł.

 • Udostępnienie akordeonu do nauki – 20,00 zł.

 • Zajęcia rytmiczne dla dzieci przedszkolnych – 60,00 zł.

 • Zajęcia plastyczne dla dzieci – 90,00 zł.

 • Warsztaty plastyczne dla młodzieży i dorosłych -100,00 zł.

 • Zajęcia grupowe (teatralne, taneczne i inne) – 60,00 zł.

 • Klub rękodzieła artystycznego – 15,00 zł.

 • Inne zajęcia, kursy itp. – cena za uczestnictwo ustalana w zależności od ilości uczestników.

Inne zajęcia, kursy itp., na które DK udostępnia bądź wynajmuje pomieszczenia

płatne są bezpośrednio u organizatorów tych zajęć.

3.1. Jeżeli jedna osoba uczestniczy w zajęciach dwóch i więcej sekcji, wówczas może zostać przyznana 25 % zniżka za drugie i kolejne zajęcia. Zniżka dotyczy zajęć tańszych lub równopłatnych.

3.2. Jeżeli w zajęciach jednej lub różnych sekcji uczestniczy rodzeństwo, wówczas druga i kolejna osoba mogą skorzystać z 25 % zniżki. Zniżka dotyczy zajęć tańszych lub równopłatnych.

3.3. 50 % zniżka na wszystkie zajęcia organizowane przez DK przysługuje osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny po jej okazaniu.”

3.4. W przypadku uprawnienia do więcej niż jednej zniżki (np. posiadanie Rudzkiej Karty Rodzina 3+ i uczęszczanie na zajęcia rodzeństwa itp.) naliczana będzie tylko jedna (zawsze bardziej korzystna dla uczestnika) zniżka.

3.5. Zniżki, o których mowa powyżej mogą być przyznane tylko na pisemny wniosek uczestnika (pełnoletniego) bądź rodzica, opiekuna, skierowany do Dyrektora DK.

 1. Odpłatność obowiązuje za każdy miesiąc począwszy od pierwszego do ostatniego miesiąca zajęć włącznie.

 2. Ustalone stawki miesięczne są kwotami umownymi i nie dzielą się na odpłatności za jednostkowe zajęcia.

 3. Opłata zostanie zmniejszona do połowy w miesiącu, w którym przypadają ferie zimowe i zajęcia nie odbywają się ( w zależności od woli uczestników i instruktora) , nie zostaje zmniejszona w miesiącach, w których występują dni świąteczne wolne od pracy wypadające w dniach zaplanowanych zajęć.

 4. Opłata może zostać zmniejszona również w miesiącu czerwcu ze względu na kończący się rok szkolny ( uzgodnienia instruktorów z uczestnikami i opiekunami).

 5. Rodzice ( Opiekunowie ) zgłaszający dziecko na zajęcia w sekcjach przyjmują na siebie obowiązek :

a ) dopilnowania, aby dziecko regularnie uczestniczyło w zajęciach,

b ) regulowania ustalonej kwoty do 10 dnia każdego miesiąca,

c ) zgłaszania co najmniej dzień wcześniej, telefonicznie lub osobiście Instruktorowi

nieobecności dziecka na zajęciach indywidualnych,

 1. W przypadku dłuższej ( powyżej 14 dni) nieobecności w kolejnych zajęciach, dopuszcza się możliwość zmniejszenia opłaty za dany miesiąc. Warunkiem jest wcześniejsze poinformowanie instruktora o niemożności uczestnictwa w zajęciach i złożenie pisemnej prośby do Dyrektora DK. Nie dopuszcza się możliwości zastosowania zmniejszenia opłaty po upływie miesiąca, za który zniżka może być przyznana.

 2. Obniżanie opłaty za zajęcia jest możliwe także w przypadku nieobecności Instruktora na zajęciach, dłuższej niż dwa tygodnie, jeśli nie będzie możliwości odrobienia zajęć

w innym terminie.

 1. W przypadku nieuregulowania opłaty najdalej do 10 dnia każdego miesiąca Instruktor danej sekcji może skreślić dziecko z listy uczestników zajęć.

 2. Instruktor – w przypadkach losowych ( np. choroba )- jest zobowiązany powiadomić uczestników zajęć o odwołaniu zajęć lub przesunięciu ich na inny termin.

 3. Biorąc po uwagę, że w Domu Kultury odbywają się różnego rodzaju imprezy kulturalne, które mogą zakłócać ustalony porządek zajęć, DK zastrzega sobie w takich przypadkach możliwość przesunięcia zajęć na inny dzień. W takich sytuacjach każdorazowo uczestnicy będą powiadamiani przez Instruktora o zmianach na wcześniejszych zajęciach.

 4. Opłaty za udział w zajęciach sekcji pobierane będą w kasie DK w godzinach jej urzędowania lub przelewem na konto DK z dokładnym opisem (nazwisko, sekcja, miesiąc za który dokonywana jest wpłata). Nr konta dostępny jest na stronie internetowej DK.

UWAGA: W sekcjach, w których zajęcia odbywają się indywidualnie, DK dysponuje ograniczoną ilością miejsc. W związku z tym, pierwszeństwo w zapisach przysługuje dzieciom, które rozpoczęły naukę w latach ubiegłych.

UWAGA! REGULAMIN OBOWIĄZUJE W ROKU SZKOLNYM 2022/2023